ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | Durgastamana ´ Kindle 1st grade.co

[Reading] ➾ ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | Durgastamana ➵ ತ.ರಾ. ಸುಬ್ಬರಾಯ – 1st-grade.co The eighth and final volume in TaRaSu's historical fiction series on the Chitradurga paleyagars Durgastamana traces the life of the last ruler of Chitradurga Madakari Nayaka V also known as Raja MadakThe eighth and final volume in TaRaSu's historical fiction series on the Chitradurga paleyagars Durgastamana traces the life of the last ruler of Chitradurga Madakari Nayaka V also known as Raja Madakari Nayaka from the time of his ascending the t.

Hrone to his death fighting the armies of Haider Ali A poignant tale that in addition to narrating a fantastic story also explores the historical landscape of its time 1754 1779 as well as the social fabric of Chitradurga The various facets of Mad.

ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ epub durgastamana kindle ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | book ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | Durgastamana PDF/EPUBHrone to his death fighting the armies of Haider Ali A poignant tale that in addition to narrating a fantastic story also explores the historical landscape of its time 1754 1779 as well as the social fabric of Chitradurga The various facets of Mad.

ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | Durgastamana ´ Kindle 1st grade.co

ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | Durgastamana ´ Kindle 1st grade.co 'ತಳುಕು ರಾಮಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಸುಬ್ಬರಾಯ' ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ತಳುಕಿನ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರ ತಮ್ಮನವರ ಮಗ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ೧೯೧೯ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದ 'ನಾಗರಹಾವು' ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿನ ರಾಮಾಚಾರಿಯ ಪಾತ್ರದಂತೆಯೇ ಅವರು ಛಲದ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದವರು ಇವರ ಕೃತಿಗಳಾದ ಕಂಬನಿಯ ಕುಯಿಲು ರಕ್ತರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ತಿರುಗುಬಾಣ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬಹಳ ರಸವತ್ತಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿವೆ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೦ ೧೯೮೪ರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿ ಬೆಂಗಳ

10 thoughts on “ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | Durgastamana

 1. Anirudh Anirudh says:

  ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | Durgastamana ´ Kindle 1st grade.co ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ epub, durgastamana kindle, ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | book, ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | Durgastamana PDF/EPUBReading a Kannada book after a long time I realised how different it is from English literature whether in terms of prose or emotions An excellent Novel written by Ta Ra Su filled with politics war and every type of emotion imaginable The book is about the life and reign of Madakari Nayaka the rule of Chitradura and his clash with Hyder Ali An important historical character he has been portrayed well from his naive childhood to his ascension to the throne and his efforts to protect his kingdom both through warfare as well as politics This being a character driven book Contains a wide array of characters all uniue and well written As the characters live their lives battling conflict political struggle war hate love and fear the history of Chitradurga is laid bare to the reader making him feel every emotion that the characters feel Finely written characters and exce


 2. Ashwini Ashwini says:

  ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | Durgastamana ´ Kindle 1st grade.co ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ epub, durgastamana kindle, ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | book, ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | Durgastamana PDF/EPUBTa Ra Su is the real son of lord saraswathi Oh god such a superb book lot many lessons learnt from the book specially when the king was given a pot of blood to wash his face to make his mind ready for any kind of bloodbath


 3. Pradeep T Pradeep T says:

  ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | Durgastamana ´ Kindle 1st grade.co ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ epub, durgastamana kindle, ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | book, ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | Durgastamana PDF/EPUBMust read for all the history buffsI was introduced to this book very late But Better late than never This book can be easily considered as the MAGNUM OPUS book on the life and history of Madakarinayaka and his glorious and ferocious ruling of the state Chitradurga popularly known as Durga The effort and the details that the author went on to create this book is visible in every chapter Minute details like ranging from the Doors of the ca


 4. Satya Balakrishnan Satya Balakrishnan says:

  ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | Durgastamana ´ Kindle 1st grade.co ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ epub, durgastamana kindle, ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | book, ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | Durgastamana PDF/EPUBIf I were to make a list of top few novels I have ever read this will surely figure in that list And I have read 100s of novels so far Tarasu beautifully builds the Madakari Nayaka character You fall in love in that character At the end I was actually sad when he died This is a must read book


 5. Vishwasini Vishwasini says:

  ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | Durgastamana ´ Kindle 1st grade.co ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ epub, durgastamana kindle, ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | book, ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | Durgastamana PDF/EPUBSpoiler AlertDurgasthamana An epic Better late than NeverThis is an incredible book that had personally moved my thoughts TaRaSu a celebrated writer was very much successful in controlling my feelings as I flipped through each pages of this masterpiece This book clearly mentions the ups and downs personal not so personal political non political war peace so on so forth eve


 6. Sumana Sumana says:

  ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | Durgastamana ´ Kindle 1st grade.co ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ epub, durgastamana kindle, ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | book, ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | Durgastamana PDF/EPUBFantastic historical story I have seen Chitradurga twice before reading this book but only after reading this book I saw the real ChitradurgaAs somebody already mentioned Ta Ra Su is really blessed by SaraswathiWe are missing these kind of books now


 7. Srinidhi Kasagar Srinidhi Kasagar says:

  ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | Durgastamana ´ Kindle 1st grade.co ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ epub, durgastamana kindle, ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | book, ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | Durgastamana PDF/EPUBYet another fascinating historical kannada novel by Ta Ra Su Amazing interpretation of history by the author


 8. Mukund Mukund says:

  ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | Durgastamana ´ Kindle 1st grade.co ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ epub, durgastamana kindle, ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | book, ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | Durgastamana PDF/EPUBA book which is about the History ends usually in tragedy and this one is no different The language is awesome the long sentences and the way which it is written engrosses you completely Indeed we are transported back to the era of Veera Madakari Nayaka and the great fort of Chitradurga In our school syllabus we had only a single chapter related to this which is Onake Obavva It is an irony that we are not taught about him and the entire history How others deceive him makes you angry and feel painful how even the enemy leader praises his bravery and skill makes proud about how great a warri


 9. Munendra Rao Munendra Rao says:

  ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | Durgastamana ´ Kindle 1st grade.co ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ epub, durgastamana kindle, ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | book, ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | Durgastamana PDF/EPUBAn awesome and very Interesting novel even though most of all Kannadigas knows the ending of Madakari NayakaTa Ra Su’s research on subject makes this novel valuable As a reader we can enjoy every pagePhrases and metaphors


 10. Abhilash V Abhilash V says:

  ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | Durgastamana ´ Kindle 1st grade.co ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ epub, durgastamana kindle, ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | book, ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ | Durgastamana PDF/EPUBThere is no doubt Durgastamana is not the only one of a fascinating historical novel but one of a fascinating novel in the Kannada I think the novel raises the whole uestion of our attitude towards history and interpretation of history TaRaSu gave a new dimension to look at Chitradurga


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *